contact us

เป้าหมายของการสร้างมนุษย์และญิน
  Written by ผ่ายวิชาการ ฮิกมะฮฺ ดอทเน็ต
5  April  2011
      เราได้ทราบมาแล้วจากบทเรียนที่ผ่านมา ถึงความหมายของอัตเตาฮีด ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า หรือเรื่องที่จะเรียนจะสอนกันในวิชาเตาฮีด รวมถึงความสำคัญของการเรียนเตาฮีด  และเราได้ทำความเข้าใจถึงเตาฮีดแขนงต่างๆและอะกีดะฮฺพื้นฐานที่มุสลิมจำเป็นต้องเรียนรู้และยึดถือให้ถูกต้อง สำหรับในบทเรียนนี้เราจะเริ่มทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นในเรื่องของเตาฮีดและอะกีดะฮฺที่ถูกต้องของมุสลิมโดยอาศัยกุรอานและซุนนะฮฺเป็นหลักในการอธิบายความ

                อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ตรัสว่า

{ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } الذاريات/ 56

 

ความว่า  : ((และข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อให้พวกเขาเคารพภัคดีต่อข้า))

 

{الجن}      หมายถึงโลกเร้นลับที่ถูกปกปิด เรามิสามารถหยั่งรู้ได้นอกจากบางสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺทรงเปิดเผยให้รู้ ในขอบเขตที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้น คำว่าญินในภาษาอาหรับประกอบด้วยอักษร ญีม และนูน ซึ่งทั้ง 2 อักษรนี้บ่งถึงการซ่อนเร้นและปิดบัง หรือปิดม่าน ปิดหน้า เช่นคำว่า

الجَنَّةُ  แปลว่า  สวน หรือสวนสวรรค์

الجِنَّةُ  แปลว่า  พวกญิน กลุ่มญิน

الجُنَّةُ  แปลว่า โล่

 

{الإنس}     หมายถึงมนุษย์ (ในพจนานุกรมกำหนดว่าตรงข้ามกับคำว่าญิน) โดยมาจากรากศัพย์คำว่า  أنس    แปลว่า สุภาพ อ่อนโยน  การรื่นเริงโดยการสมาคม ที่ถูกเรียกเช่นนี้เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดย  ปราศจากการคบค้าสมาคม ไปมาหาสู่ ช่วยเหลือกัน

{إلاليعبدون}    ประโยคนี้ได้รับการอธิบายว่า เว้นแต่เพื่อให้เอกภาพแก่ข้า และบางท่านก็อธิบายว่า ทำตัวต่ำต้อยต่อข้าด้วยการภัคดีเชื่อฟังในคำสั่ง และละทิ้งในสิ่งที่ถูกห้าม และหนึ่งในการภัคดีต่อพระองค์นั้นก็คือการให้เอกภาพต่อพระองค์  นี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงสร้างญินและมนุษย์ขึ้นมา พร้อมทั้งให้ปัญญาแก่พวกเขา ส่งศาสนทูตผู้นำทางไปยังพวกเขา ประทานคำภีร์จากฟากฟ้าลงมาแก่พวกเขา ถ้าหากว่าเป้าหมายในการบังเกิดพวกเขามาเป็นเป้าหมายเดียวกันกับการสร้างสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องส่งรอซูลไปยังพวกเขา หรือประทานคำภีร์ต่งๆให้เพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็เหมือนต้นไม้ที่เกิดแล้วตาย และย่อยสลายผุพัง  อัลลอฮฺทรงตรัสว่า

 

{ إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد }القصص/85

 

ความว่า ((แท้จริง พระผู้ทรงประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้า แน่นอนย่อมนำเจ้ากลับถิ่นเดิม))

นั้นคือนำเจ้ากลับสู่พระองค์เพื่อตอบแทนในสิ่งที่เจ้าทำไว้ ทั้งที่เป็นความดีและที่เป็นความผิด

                และเหตุผลในการสร้างมนุษย์และญินนั้นก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์เอง ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่า

 

{ ماأريد منهم من رزق وماأريد أن يطعمون }الذاريات/57

 

ความว่า ((ข้าไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขา และข้าก็ไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้า)) 

 

                เราจะพบในบางอายะฮฺที่พูดถึงการให้อัลลอฮฺกู้ยืม เช่นในอายะฮฺที่ว่า

 

{ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاكثيرة }البقرة/245

 

ความว่า ((มีใครบ้างไหมที่จะให้อัลลอฮฺทรงยืมหนี้ที่ดี แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มพูนหนี้นั้นให้แก่เขามากมายหลายเท่า)) 

                ในประเด็นนี้มิได้หมายความอัลลอฮฺทรงกู้ยืมสิ่งต่างด้วยความขัดสน เพราะพระองค์คือผู้ร่ำรวยอย่างล้นเหลืออยู่แล้ว แต่พระองค์ทรงเปรียบเทียบการทำความดีของบ่าวของพระองค์กับการกู้ยืม เพราะการกู้ยืมนั้นจำเป็นต้องชดใช้ เสมือนกับเขานั้นได้รับการยืนยันจากอัลลอฮฺว่าพระองค์จะเป็นเสมือนลูกหนี้ของเขาที่จำเป็นจะต้องชดใช้หนี้สินในการทำความดีให้แก่เขาและพระองค์ยังจะทรงเพิ่มดอกผลให้แก่เขาอีกอย่างมากมาย

 

อัลลอฮฺ-ซุบฮานะฮูวะตะอาลา-ทรงตรัสว่า

 

{ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدواالله واجتنبواالطاغوت }النحل/36

 

ความว่า ((และโดยแน่นอน เราได้ส่งรอซูลมาในทุกประชาชาติ(โดยบัญชาว่า)พวกท่านจงเคารพภัคดีอัลลอฮฺ และจงหลีกหนีให้ห่างจากพวกเจว็ด)) 

 

คำว่า ( أمة ) หมายถึงกลุ่มหนึ่งจากมนุษย์ชาติ คำว่า ( أمة ) ถูกกล่าวถึงในอัลกรุอานใน 4 ความหมายด้วยกัน คือ กลุ่มชน ดังเช่นปรากฏในอายะฮฺนี้ และถูกกล่าวในความหมายของ ผู้นำ ( الإمام ) เช่นในอายะฮฺที่ว่า { إن إبراهيم كان أمةقانتالله حنيفا }النحل/120 ความว่า ((แท้จริง อิบรอฮีมนั้นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศ เป็นผู้ภักดีอัลลฮฺ))  และถูกกล่าวไว้ในความหมายของแนวทางหรือศาสนา( ملة ) เช่นในอายะฮฺที่ว่า {إنا وجدنا اباءنا على أمة }الزخرف/23 ความว่า ((แท้จริงเราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเราอยู่ในแนวทางนี้)) และถูกกล่าวไว้ในความหมายของ เวลา( زمان ) เช่นในอายะฮฺที่ว่า {وادكربعدأمة }يوسف/45 ความว่า ((และรำลึกขึ้นมาได้หลังจากชั่วเวลาหนึ่ง)) 

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ http://knol.google.com

                เป้าหมายของการส่งบรรดารอซูลมายังมนุษย์ชาติ 

  1. เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน อัลลอฮฺทรงตรัสว่า

 

{رسلامبشرين ومنذرين لئلايكون للناس عللى الله حجة  بعد الرسل }النساء/165

 

ความว่า ((คือบรรดารอซูลในฐานะผู้แจ้งข่าวดี และในฐานะผู้ตักเตือน เพื่อมนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐาน(ข้ออ้าง)ใดๆแก้ตัวแก่อัลลอฮฺได้ หลังจากบรรดารอซูลเหล่านั้น 

  1. เป็นความเมตตา จากพระดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า

 

{وماإرسلناك إلارحمة للعالمين }الأنبياء/108

 

ความว่า ((และเรามิได้ส่งเจ้า(มุฮัมมัด)มาเพื่ออื่นใด นอกจากพื่อเป็นความโปรดปรานแก่โลกทั้งผอง)) 

  1. เพื่ออธิบายถึงแนวทางในการติดต่อสัมพันธ์กับอัลลอฮฺ เพราะมนุษย์นั้นไม่อาจทราบได้อย่างละเอียดถูกต้องถึงสิ่งที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัย นอกจากผ่านทางการบอกเล่าสั่งสอนของศาสนทูตเท่านั้น

 

{واجتنبواالطاغوت} หลีกห่างออกจากสิ่งใดก็คือทำให้อยู่กันคนละด้าน

الطاغوت       มาจากคำว่า الطغيان   แปลว่า การละเมิดขอบเขต อิบนุกัยยิมให้ความหมายไว้ว่าคือการที่บ่าวละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺด้วการปฏิบัติตามผู้อื่นที่ฝ่าฝืนคำสั่ง หรือเคารพสักการะต่อเขา หรือเชื่อฟังคำสั่งภักดีต่อเขา  ผู้ที่ถูกปฏิบัติตาม ก็เช่นหมอดู หมอผีเวทมนต์ไสยศาสตร์ต่างๆ ผู้ที่ถูกสักการะก็เช่น รูปปั้น เจว็ดต่างๆ ส่วนผู้ถูกภักดีก็เช่นผู้ปกครองที่อยู่นอกกรอบของการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ เมื่อมนุษย์ได้ยึดถือเอาบุคคลเหล่านี้เป็นสรณะ อนุมัติให้กระทำในสิ่งที่อัลลฮฺทรงห้าม เพื่อสนองตอบต่อการอนุญาตของพวกเขาหรือสั่งห้ามในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงอนุมัติเพื่อสนองคำสั่งของพวกเขาเช่นเดียวกัน พวกเหล่านั้นก็จะกลายเป็นฏอฆูต และผู้ที่ปฏิบัติตามก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามเชื่อฟังฏอฆูต อัลลอฮฺ-อัซซะฮฺวะญัลลฺ-ทรงตรัสว่า

 

{ألم ترإلى الذين أوتوانصيبامن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت }النساء/51

 

ความว่า ((เจ้ามิได้มองดูผู้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจากคำภีรดอกหรือโดยที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลญิบติ และอัฏฏอฆูต)) 

อัลญิบติ หมายถึงเจว็ดและทุกสิ่งที่ถูกเคารพสักการะ


ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ dardarkom.com

หลักฐานเกี่ยวกับเตาฮีดที่ได้จากอายะฮฺกุรอานข้างต้น 

                1.เจว็ด รูปปั้น รูปบูชาทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาฏอฆูต สิ่งซึ่งถูกเคารพอื่นจากอัลลอฮฺ

                2.การให้เอกภาพ( التوحيد ) จะไม่สมบูรณ์นอกจากจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนด้วยกันคือ 1. การยืนยัน( الإثبات ) และ 2.  การปฏิเสธ( النفي ) เมื่อเราปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพียงอย่างเดียวก็จะไม่มีอะไรเหลือเลย และถ้าเรายืนยันการมีอยู่เพียงอย่างเดียวมันก็ใม่สามารถยับยั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของสิ่งอื่นได้ เช่นการที่เราพูดว่าสมชายยืน เรายืนยันว่าสมชายยืนแต่ไม่มีอะไรมาบ่งชี้ว่าสมชายยืนคนเดียว อาจจะมีคนอื่นยืนด้วยก็ได้ ในสถานที่เดียวกันหรือต่างสถานที่กัน ในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากัน หรือเราพูดว่าไม่มีใครยืนเลย เป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ก็บ่งถึงว่าไม่มีใครเลย แต่ถ้าเราพูดว่าไม่มีใครยืนเลยนอกจากสมชายคนเดียว ก็เป็นการทำให้ประโยคนี้ได้ความหมายสมบูรณ์ในการที่จะบอกความหมายว่าสมชายเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ยืนไม่มีใครยืนพร้อมกับเขาทั้งในสถานที่เดียวกัน เวลาเดียวกันหรือในที่อื่นๆในเวลาที่ต่างกันก็ตาม นี้คือความสมบูรณ์ของการเจาะจงให้เป็นผู้เดียว ที่จะต้องมีทั้งการยืนยันสิ่งนั้นและปฏิเสธสิ่งอื่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน

                3.บรรดารอซุลทั้งหมดที่ถูกส่งมายังมนุษยชาติ ต่างมีภารกิจเดียวกันคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ

 

อนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงต้นฉบับ และระบุที่มา (Higmah.net ) ทุกครั้ง 
อะกีดะฮฺที่ถูกต้อง (7)
ข้อสรุปประเด็นที่ 10 จากอายะฮฺกุรอานที่ชัดเจนในซูเราะห์ อัลอิสรออฺ เริ่มจากอายะฮฺที่ 22 ได้กล่าวว่า  { لَّا تَجْعَلْ

อะกีดะฮฺที่ถูกค้อง (6)
ข้อสรุบบระเด็นที่ 8            ฏอฆูต นั้นความหมายครอบคลุม รวมถึงทุกสิ่งที่ถูกเคารพสักการะนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ข้อสรุปประเด็นที่ 9    &

ความเชื่อที่ถูกต้อง (5)
     แท้จริงศาสนาของบรรดานบีต่างๆนั้นเป็นศาสนาเดียวกัน จากอายะฮฺกุร-อานที่ว่า   وَلَقَدْ بَعَثْ

ธรรมชาติแห่งศรัทธา
             เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า มนุษย์เกิดมาบนธรรมชาติที่มีศาสนา บนธรรมชาติที่มีพระเจ้า อันเนื่องจาก อาดัม อลัยฮิสสลาม มนุษย์คนแรก บรรพบุรุษของมวลมนุษยชาติ

ความเชื่อที่ถูกต้อง (4)
عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال ك&

อะกีดะฮฺ (หลักความเชื่อที่ถูกต้อง ) 3
 อัลลอฮฺ-ซุบฮานะฮูวะตะอาลา-ตรัสไว้ว่า  وقضى ربك ألاتعبدوا إلاإي

องค์ประกอบพื้นฐานของอิสลาม
องค์ประกอบพื้นฐานของอิสลาม                     อิสลามประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วนด้วยกันคือ 

  หน้า : 1
รอมะฎอน บางมุมของชีวิตศอฮาบะฮฺ
ศอฮาบะฮฺกับรอมะฎอน  أبو هريرة: ท่านอบี ฮุรัยเ
รอมะฎอนที่รอคอย 1438
รอมมะฎอนที่รอคอย    นอกเหนือจากการสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺแล้วสมควรเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิม
ชะบาน เดือนแห่งการเตรียมตัว
เดือนชะอฺบาน เป็นเดือนที่ 8 ตามปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนก่อนหน้าเดือนรอมะฎอน เป็นเดือนที่อัลลอฮฺทรงให้ค
 
 

 
 
 
 
 Home Page | Yesterday | ย่อโลกมุสลิม | ชวนคิดชวนคุย | ใจละมุนอุ่นละไม | Gallery | มะซาอ์ ออน ทีวี | ติดต่อทีมงาน
Copyright 2010. Higmah.net All rights reserved.
Web Conception by higmah Design Phuket. Tel (66) 7634 2200 Mobile (66) 89 6522514 Fax (66) 7634 2224