contact us

องค์ประกอบพื้นฐานของอิสลาม
  Written by ฝ่ายวิชาการ ฮิกมะฮิ ดอทเน็ต
28  February  2011
องค์ประกอบพื้นฐานของอิสลาม 

                   อิสลามประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วนด้วยกันคือ 

   1.หลักเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ หลักการศรัทธาบ้าง หรือรุกุ่นอีหม่านบ้าง (أركان الإيمان  ) ซึ่งมีทั้งหมด 6 ประการ ที่มุสลิมทุกคนต้องเชื่อมั่น ต้องศรัทธาอย่างหมดใจ โดยไม่มีการเคลือบแคง สงสัยใดๆ การจะเกิดศรัทธาเช่นนี้ขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการเรียนรู้และทำความเข้าใจกันอย่างถ่องแท้ และต่อเนื่องจึงจะสามารถสร้างศรัทธาที่ถูกต้องและมั่นคงให้เกิดขึ้นในจิตใจได้

          1.1 ศรัทธาในอัลลอฮฺ ในการเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงบริหารจัดการ ผู้ทรงอำนาจสิทธิ์ขาดในกิจการทั้งปวง ผู้ทรงมีพระนามและคุณลักษณะ อันสมบูรณ์ สวยงามยิ่ง คู่ควรกับความสูงส่งของพระองค์ ที่ทุกสิ่งจำเป็นต้องสักการะ

          1.2 ศรัทธาว่าอัลลอฮฺทรงสร้างบรรดามลาอิกะฮฺ มาสนองพระบัญชาของพระองค์ในเรื่องต่างๆตามที่พระองค์ทรงประสงค์

          1.3 ศรัทธาว่าอัลลอฮฺทรงส่งบรรดาศาสนทูตต่างๆมาทำการเผยแพร่บทบัญญัติต่างๆของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย เพื่อเป็นการนำทางแก่มนุษยชาติทั้งหลาย จากความมืดมนไปสู่แสงสว่างแห่งอิสลาม

          1.4 ศรัทธาว่าอัลลอฮฺทรงประทานบทบัญญัติต่างๆลงมาเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษย์ผ่านทางศาสนทูตของพระองค์ ในยุคสมัยต่างๆ

          1.5 ศรัทธาว่าโลกนี้ต้องมีการแตกดับ พินาศ สูญสิ้น เราเรียกวันที่โลกถึงกาลอวสานว่า วันกิยามะฮฺ และทุกชีวิตต้องตาย เราต้องศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนหลังความตาย

          1.6 ศรัทธาว่าอัลลอฮฺทรงวางกฏเกณฑ์ต่างๆของโลกนี้ และกำหนดชะตากรรมของมนุษย์และทุกสรรพสิ่งไว้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ มนุษย์มีเจตจำนงค์อิสระในการเลือกประพฤติดีหรือชั่ว และจะได้รับการตอบแทนความดี หรือความชั่วตามแต่ผลงานของแต่ละคน

 

   2.หลักปฏิบัติ ที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติเป็นพื้นฐาน จะละเว้นข้อหนึ่งข้อใดมิได้ ที่เราเรียกว่าหลักการอิสลามหรือรุกุ่นอิสลาม      

(أركان الإسلام) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประการ คือ

          2.1 การกล่าวปฏิญาณตน ด้วยถ้อยคำต่อไปนี้

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

คำอ่าน อัชฮะดุ อัล ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุ อันนะ มุฮัมมะดัร รอซูลุลลอฮฺ

คำแปล ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ และฉันขอปฏิญาณว่า มุฮัมมัด เป็นศาสนทูต ของอัลลอฮฺ

          2.2  การปฏิบัติละหมาดวันละ 5 เวลา

          2.3  การจ่ายซะกาต เมื่อครบเงื่อนใขที่ศาสนากำหนด

          2.4  การถือศิลอดในเดือนรอมาฎอน

          2.5  การประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยตุลลอฮฺ เมืองมักกะฮฺ เมื่อครบเงื่อนใขที่ศาสนากำหนด

 

                       3.หลักแห่งคุณธรรม ที่คอยควบคุมพฤติกรรมของมุสลิมให้อยู่ในกรอบของศาสนา คือการที่เราต้องสักการะต่ออัลลอฮฺเสมือนหนึ่งเราเห็นพระองค์ แต่ในความเป็นจริงเราไม่อาจมองเห็นพระองค์ แต่แท้จริงพระองค์ทรงเห็นเราอยู่ตลอดเวลา มุสลิมทุกคนต้องสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นและมั่นคงอยู่ในจิตใจ ความรู้ลึกนี้จะคอยควบคุมการกระทำของทุกคนให้อยู่ในครรลองของศาสนา ไม่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺ

 

 

อนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงต้นฉบับ และระบุที่มา (higmah.net)ทุกครั้ง


 
อะกีดะฮฺที่ถูกต้อง (7)
ข้อสรุปประเด็นที่ 10 จากอายะฮฺกุรอานที่ชัดเจนในซูเราะห์ อัลอิสรออฺ เริ่มจากอายะฮฺที่ 22 ได้กล่าวว่า  { لَّا تَجْعَلْ

อะกีดะฮฺที่ถูกค้อง (6)
ข้อสรุบบระเด็นที่ 8            ฏอฆูต นั้นความหมายครอบคลุม รวมถึงทุกสิ่งที่ถูกเคารพสักการะนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ข้อสรุปประเด็นที่ 9    &

ความเชื่อที่ถูกต้อง (5)
     แท้จริงศาสนาของบรรดานบีต่างๆนั้นเป็นศาสนาเดียวกัน จากอายะฮฺกุร-อานที่ว่า   وَلَقَدْ بَعَثْ

ธรรมชาติแห่งศรัทธา
             เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า มนุษย์เกิดมาบนธรรมชาติที่มีศาสนา บนธรรมชาติที่มีพระเจ้า อันเนื่องจาก อาดัม อลัยฮิสสลาม มนุษย์คนแรก บรรพบุรุษของมวลมนุษยชาติ

ความเชื่อที่ถูกต้อง (4)
عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال ك&

อะกีดะฮฺ (หลักความเชื่อที่ถูกต้อง ) 3
 อัลลอฮฺ-ซุบฮานะฮูวะตะอาลา-ตรัสไว้ว่า  وقضى ربك ألاتعبدوا إلاإي

เป้าหมายของการสร้างมนุษย์และญิน
      เราได้ทราบมาแล้วจากบทเรียนที่ผ่านมา ถึงความหมายของอัตเตาฮีด ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า หรือเรื่องที่จะเรียนจะสอนกันในวิชาเตาฮีด รวมถึงความสำคัญของการเรียนเตาฮีด  และเราได้ทำค

  หน้า : 1
รอมะฎอน บางมุมของชีวิตศอฮาบะฮฺ
ศอฮาบะฮฺกับรอมะฎอน  أبو هريرة: ท่านอบี ฮุรัยเ
รอมะฎอนที่รอคอย 1438
รอมมะฎอนที่รอคอย    นอกเหนือจากการสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺแล้วสมควรเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิม
ชะบาน เดือนแห่งการเตรียมตัว
เดือนชะอฺบาน เป็นเดือนที่ 8 ตามปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนก่อนหน้าเดือนรอมะฎอน เป็นเดือนที่อัลลอฮฺทรงให้ค
 
 

 
 
 
 
 Home Page | Yesterday | ย่อโลกมุสลิม | ชวนคิดชวนคุย | ใจละมุนอุ่นละไม | Gallery | มะซาอ์ ออน ทีวี | ติดต่อทีมงาน
Copyright 2010. Higmah.net All rights reserved.
Web Conception by higmah Design Phuket. Tel (66) 7634 2200 Mobile (66) 89 6522514 Fax (66) 7634 2224